Общи условия за използване на уебсайта dobroutromatea.com
Документът съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните безплатни информационни ресурси и услуги чрез уебсайтa dobroutromatea.com и урежда взаимоотношенията между dobroutromatea.com и възможността на всеки потребител да използва безплатно за нетърговски и лични цели достъпните през уебсайта dobroutromatea.com безплатни информационни ресурси и услуги като спазва всички условия описани по-долу.

Чрез зареждането на dobroutromatea.com интернет страницата, вие се съгласявате да бъдете обвързан и да спазвате настоящите Общи условия, както и всички последващи промени в тях. Моля да не използвате уебсайта dobroutromatea.com, ако не сте съгласни с всички общи условия по-долу.

ДЕФИНИЦИИ 

При тълкуването и прилагането на тези Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение: 
1. “IP адрес” (“IP address”) – Уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа. 

2. DobroUtroMatea.com е информационен уебсайт чрез който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия. 

3. “Електронна препратка” е интернет връзка, в дадена Интернет страница, която дава възможност за автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи. 

4. “Информационна система” е система от много на брой свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи. 

5. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва които и да е от предоставяните през уебсайта dobroutromatea.com информационни услуги и ресурси. 

6. “Злоумишлени действия” са всички действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, включително, но не само изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.  “Интернет страница” е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена. 

7. „Потребителско съдържание” е всякакви данни, информация, текст, фотографии, съобщения, електронни препратки, както и всякакви други материали, включително, но не само, мненията и коментарите и съдържанието на личната страница, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага на Сървър на dobroutromatea.com с оглед те да бъдат достъпни чрез Уебсайта dobroutromatea.com за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ. 
8. “Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация. 
9. “Уебсайт” е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси. 
10. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно. 
11. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия. 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1. dobroutromatea.com предоставя в режим on-line на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услуги („Услугите”), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания. 
2. Част от Услугите на Уебсайта dobroutromatea.com се предоставят на всички ПОТРЕБИТЕЛИ без да е необходима предварителна регистрация. Такива са, без да се ограничават до: 
достъп до и използване, при спазване правилата на настоящите Общи условия, на разнообразни информационни ресурси, достъпни посредством Уебсайта възможност за публикуване на коментари и мнения относно новини, чужди мнения и коментари и друго съдържание, разположено на Уебсайта dobroutromatea.com или от ПОТРЕБИТЕЛИ; 
други услуги, предоставяни на нерегистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ чрез Уебсайта dobroutromatea.com.


ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 

Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с всички ПОТРЕБИТЕЛИ на dobroutromatea.com
Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес dobroutromatea.com по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Уебсайта. С всяко ползване на информационните услуги и ресурси на Уебсайта, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА 

1.  Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие.
2.  Договорът се сключва на български език. 
3. Договорът има действие до преустановяване на ползването на Услугите по

4. При сключване на договора между Потребителя и dobroutromatea.com, потребителят извършва изрично електронно волеизявление по смисъла на Закона за електронния документи и електронните удостоверителни услуги  (ЗЕДЕУУ), с което декларира, че е запознат с Общите условия на сайта, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва, както и че е запознат с Политиката (декларация) за поверителност на данните на dobroutromatea.com. 

ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 

1. С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от dobroutromatea.com. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия. 
2. При извършване на промени в Общите условия, dobroutromatea.com ги довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез публикуването им на Уебсайта dobroutromatea.com предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ двуседмичен срок да се запознаят с промените в Общите условия, след което те влизат в действие. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

1.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от dobroutromatea.com Услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет и съответни софтуерни приложения) и достъп до Интернет. 

2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта dobroutromatea.com, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от dobroutromatea.com. 

3. При ползване на Услугите на Уебсайта dobroutromatea.com, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да разполага на сървър на DOBROUTROMATEA.COM  Потребителско съдържание, включващо какъвто и да било обект на интелектуална собственост, единствено в случай, че е носител на съответните права на интелектуална собственост върху него или е получил правото да го използва и сублицензира на валидно правно основание.

 
4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от dobroutromatea.com Услуги да не зарежда, разполага на сървър на dobroutromatea.com и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание – информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали: 
а. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; 
б. съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие , унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека; 
в. с порнографско или открито сексуално съдържание; 
д. съдържащи ясно различими тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти; 
е. обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация; 
ж. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация; 
з. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото; 
и. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица; 
й. пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология; 
к. накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; 
л. съдържащи информация, подтикваща към или улесняваща извършването на терористична дейност; 
м. съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права; 

5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от DobroUtroMatea.com услуги: 
а. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия; 
б. да уведомява незабавно DOBROUTROMATEA.COM  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 
в. да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; 
д. да не използува методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание (“pop-up”, “blind link” и други подобни). 
7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от DOBROUTROMATEA.COM  Услуги, да преустанови използването на Услугите, но това не води до прекратяване на договора. 
7.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да осъществява достъп до и да използва каквото и да било съдържание, публикувано на Уебсайта DOBROUTROMATEA.COM , включително до Потребителско съдържание, единствено за лично ползване с нетърговски цели при спазване изискванията на настоящите Общи условия. 
7.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от DOBROUTROMATEA.COM  услуги чрез прихващане и използуване на чужди пароли или каквито и да било други методи, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на Уебсайта DOBROUTROMATEA.COM.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА DOBROUTROMATEA.COM  

1. DOBROUTROMATEA.COM  се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите. 
2. DOBROUTROMATEA.COM  не носи отговорност за изразените от потребителите мнения. Всички потребители получават правото да използват услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели. При добавяне на мнение/коментар, потребителите се съгласяват да спазват тези общи условия. DOBROUTROMATEA.COM  не носи отговорност за изразените от потребителите мнения.

3. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство DOBROUTROMATEA.COM  съхранява информационни материали и ресурс, разположени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на сървър на DOBROUTROMATEA.COM , и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на DOBROUTROMATEA.COM  или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред. 

4. DOBROUTROMATEA.COM  има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания. 

5. DOBROUTROMATEA.COM  няма задължението да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, публикувано в Уебсайта DOBROUTROMATEA.COM  по искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ, който го е публикувал. 
6. DOBROUTROMATEA.COM  има право по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Услугите, както и достъпа на други ПОТРЕБИТЕЛИ до разположено от него Потребителско съдържание, когато, по преценка на DOBROUTROMATEA.COM  или съгласно получена от трети лица информация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или други приложими норми. 
7. DOBROUTROMATEA.COM  си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез Уебсайта DOBROUTROMATEA.COM , като уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ със съобщение на съответните интернет страници или в Потребителския му профил. 


ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ 

1. С разполагането на Потребителско съдържание под каквато и да е форма на Уебсайта DOBROUTROMATEA.COM , ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на DOBROUTROMATEA.COM  неизключителното право да го използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по предходната алинея се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър на DOBROUTROMATEA.COM , както и за разумен срок след премахването или изтриването му. 
2. В случай, че предоставеното Потребителско съдържание включва обекти на интелектуална собственост, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е носител на съответните права на интелектуална собственост върху тях или има правото да използва съответните материали по начина, посочен в настоящите Общи условия, включително правото да сублицензира ползването на съответните материали, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на Сайта и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава права на интелектуална собственост, лични или други права на трети лица. 

3. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на DOBROUTROMATEA.COM , на други ПОТРЕБИТЕЛИ или на съответно указаните лица. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Услугите, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от него или е получил изричното съгласие на съответните правоносители. Независимо от горното ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е DOBROUTROMATEA.COM  или друг ПОТРЕБИТЕЛ. 
4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е единствено отговорен за законността на Потребителското съдържание, което публикува или прави достъпно чрез ползването на услугите на Уебсайта DOBROUTROMATEA.COM , както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване. В отношенията между DOBROUTROMATEA.COM  и Потребителя, авторството на електронните изявления на Потребителя се установява по реда на член 13 ЗЕДЕУУ.

5. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на Уебсайта, извън Потребителското съдържание, разположено от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на Уебсайта DOBROUTROMATEA.COM , са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на DOBROUTROMATEA.COM  или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на DOBROUTROMATEA.COM  и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. 

6. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг потребител, той следва да уведоми DOBROUTROMATEA.COM  в писмена форма на посочения в настоящите Общи условия адрес на управление или чрез писмо, изпратено на адреса на електронна поща, посочен за контакт с DOBROUTROMATEA.COM . Уведомлението следва да съдържа точно идентифициране на материала, за който се твърди, че е публикуван в нарушение на права на интелектуална собственост, посочване на лицето или лицата, чиито права на интелектуална собственост са нарушени и основанието, на което тези лица са станали носители на съответните права, както и адрес и телефон за контакт с ПОТРЕБИТЕЛЯ. DOBROUTROMATEA.COM  по своя преценка предприема действията.

7. DOBROUTROMATEA.COM  може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга необходима информация, необходима за идентифициране на Потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на тези Обши условия, както и за извършване на други електронни изявления, в случай на възникване на правен спор. 

ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА 

1. DOBROUTROMATEA.COM  полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите, но доколкото предоставянето им е безплатно няма задължението и не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че DOBROUTROMATEA.COM  не отговоря за евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване на предоставяните Услуги вреди, освен ако са причинени от DOBROUTROMATEA.COM  умишлено или при проявена груба небрежност. 
2. DOBROUTROMATEA.COM  не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. 
3. DOBROUTROMATEA.COM  не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, променяне или ограничаване предоставянето на която и да било от Услугите достъпни чрез Уебсайта DOBROUTROMATEA.COM . 
4. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта DOBROUTROMATEA.COM , които могат да възникнат независимо от положената от страна на DOBROUTROMATEA.COM  грижа. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от DOBROUTROMATEA.COM  за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка. 
5. DOBROUTROMATEA.COM  не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са недобросъвестно използвани от друго лице за заявяването и ползването на Услугите, предоставяни от DOBROUTROMATEA.COM , независимо дали лицето – субект на данните е дало или не съгласие за това. Опазването на личните им данни е основно задължение на субектите на данните.

ПРАВА НА DOBROUTROMATEA.COM  В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ 

1. DOBROUTROMATEA.COM  има правото да спре, ограничи или промени предоставяните на ПОТРЕБИТЕЛЯ Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си ПОТРЕБИТЕЛЯТ, по преценка на DOBROUTROMATEA.COM , нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица, както и по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до всяко съдържание, разположено на Уебсайта DOBROUTROMATEA.COM  от ПОТРЕБИТЕЛЯ, за което прецени или получи сведения от трети лица, че противоречи на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или на техни или чужди права и законни интереси, включително права на интелектуална собственост, до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган. 
2. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо Потребителско съдържание, DOBROUTROMATEA.COM  има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане. 
3. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на Услугите на Уебсайта DOBROUTROMATEA.COM  от ПОТРЕБИТЕЛЯ би могло да представлява престъпление или административно нарушение, DOBROUTROMATEA.COM  има правото по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които по преценка на съответния орган биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение. 
4. В горните случаи DOBROUTROMATEA.COM  не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на Услугите, прекратяването на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи. 

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети DOBROUTROMATEA.COM  и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил достояние на трети лица или е направил достъпни чрез ползване на предоставените от DOBROUTROMATEA.COM  Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия. 


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 


DOBROUTROMATEA.COM  полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), нашата Политика (декларация) за поверителност на данните и свързаното българско и европейско законодателство.  

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства: 
а/ преустановяване на дейността на DOBROUTROMATEA.COM  или прекратяване на поддържането на Уебсайта DOBROUTROMATEA.COM ; 
б/ взаимно съгласие на страните за прекратяването; 
в/ други предвидени в закона случаи. 

ДРУГИ УСЛОВИЯ 

С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато DOBROUTROMATEA.COM  е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в сървърите на DOBROUTROMATEA.COM .

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от DOBROUTROMATEA.COM , дори ако не е било получено. 
Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика. 
Уебсайтът DOBROUTROMATEA.COM  се поддържа от DOBROUTROMATEA.COM  посредством техническо оборудване, разположено на територията на Република България. DOBROUTROMATEA.COM  не гарантира и не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на Услугите на Уебсайта DOBROUTROMATEA.COM  извън територията на Република България. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите, предмет на настоящите Общи условия, извън територията на Република България, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е единствено отговорен за спазване на приложимото законодателство съобразно с мястото на ползване на Услугите. 
За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. 
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София. 

Настоящите Общи условия са прегледани за последно на 25.10.2021 г.